Kontakt:

Lars
+46(0)72-544 18 79
lars@mstlunden.se

Kjell
+46(0)70-320 99 46
kjell@mstlunden.se

Mätningar/Utredningar

Externbuller - källstyrkemätning

Mätning av flisningsmaskin
Ljudutbredningskarta

Syfte
Ta fram underlag som visar och rangordnar företagets bullerkällor som påverkar omgivningsmiljön. Underlaget skall dessutom kunna användas som ingångsdata för att beräkna effekter i samband med framtida förändringar som kan påverka omgivningens bullerstörningar.

Beskrivning av mätmetoden
Genom att på mycket nära håll mäta ljudintensiteten separat från varje ljudkälla som kan tänkas ge ett bidrag vid olika platser runt industrin erhålls ett antal mätvärden. Uppmätta mätvärden läggs in i ett beräkningsprogram som är kopplad till en digital karta över området. Olika ljudkällor kan på detta viset rangordnas så att ett åtgärdsprogram baseras på de källor som ger största tillskottet. Utredningen ger med denna metod ett basmaterial och förutsättningar för att kunna se verkan av framtida förändringar i verksamheten. Kartmaterialet med industrin i centrum fås med ljudnivågränser i färg.
Ny modernare mätutrustning finns nu tillgänglig från 2012 via Instrumentpoolen i Örebro

Trafikbuller

Mätning av buller från väg 44

Mätningar av trafikbuller inom såväl tätbebyggda områden som landsvägstrafik. Mätmetoder enl. Naturvårdsverkets riktlinjer.

Internt industribuller

Ljudmätning av tryckpress

Bullerkartering av industrilokaler, enskilda maskiner, garantimätning, samt personburna mätningar sk dosimeterprov.

Rumsakustik

Efterklangsmätning

Vi utför mätningar och vid behov ger förslag på åtgärder av efterklangstider, reduktionstal av väggar mellan rum /lägenheter. Mätningarna görs alltid efter normerade standarder och med den modernaste mätutrustningen.

Arbetshygieniska mätningar och utredningar

Lång erfarenhet av olika typer av arbetshygieniska mätningar som damm/partiklar, gaser och lösningsmedel, luftkvalité mm. Inom området har vi ett gediget samarbete med Arbets och miljömedicinska kliniken i Örebro. Där har vi tillgång till de flesta instrument som behövs.